TANKEPLATSEN ÄNGEN är uppkallad efter en av 1900-talets mest inflytelserika miljötänkare, Donella Meadows. Hon fick sitt genombrott med publikationen The Limits to Growth 1972 och fortsatte sedan sin karriär som författare och miljöjournalist. 1999 publicerade Meadows artikeln Leverage Points: Places to Intervene in a System, vilken skulle komma att bli en av hennes mest kända publikationer. Artikeln redogör för hur man på det mest effektiva sättet skapar största möjliga förändring i ett givet system. Ängen vill vara en förlängning av hennes tänkande och en plats där litteraturen, konsten och vetenskapen vävs samman.

Den dominerande uppfattningen i dagens hållbarhetsdebatt är att vår utmaning handlar om att förena ekonomisk tillväxt med en tillräckligt avtagande miljöbelastning. Det bygger mycket på teknik- och marknadsoptimism – en idé om att problemen springer ur att vi har misslyckats med att fånga in och prissätta naturkapitalet och ekosystemtjänsterna. Andra utvecklingsvägar beskrivs ofta i termer av uppoffringar och nedmonteringar. Den här uppfattningen, närmare bestämt tron på den ekologiska moderniseringen, bidrar i allra högsta grad till en farlig och vilseledande bild av hur vi ska och kan få bukt med den ekologiska krisen. De aktörer som uppmärksammas för "gott hållbarhetsarbete" idag, är ofta de som anammar just den ekologiska moderniseringens tänkande.

Ängen vill problematisera tanken på den ekologiska moderniseringen som en möjlig och önskvärd lösning. Med utgångspunkt i Meadows systemnivåer vill vi argumentera för varför vi inte kan konsumera oss fram till varken hållbarhet eller lycka. I enlighet med Meadows hävdar vi att språket styr de frihetsgrader som står till förfogande för skapandet av vår framtida samhällskonstruktion. Vi vill diskutera vilka krafter som krävs för att förhindra ekologiska övertramp, och vad kan vi göra för att samtidigt nå fram till nedmonteringens och uppoffrandets motsatser, med andra ord; den välfärd som växer ur våra verkliga behov. Den välfärd som tillväxtparadigmet förnekat oss.